Tag: truyen ngan

Thắm đứng dưới bóng chiều cuối đường bờ đê xa, nơi có hàng bạch đàn cao vút trải dài nối liền bao quanh cánh đồng ngoài. Tay bồng con ch ...