Những chuyện linh dị về các thiền sư đắc đạo

Năm 1665 sư và học trò đến đất Hồ Châu cũ, bèn lội lặn đến thăm các chùa danh tiếng mà túc duyên chẳng hợp. Đang lúc băn khoăn trong lòng, không biết phải tìm đến đâu thì một hôm sư lên núi nằm nghỉ trên tảng đá lớn, bỗng mộng thấy một cụ già khí sắc trang nghiêm, tinh thần thanh sảng, đi đến trước ngâm rằng:

Bí ẩn những đám tang kì lạ
Đại án “Chuyến bay giải cứu” chấn động
“Đất dữ” Sài Gòn ngày ấy

Điểu hoàng phong hạ lưỡng miên man Ly khảm gia phu hữu túc duyên Tảo thoát dục thinh vô thượng khúc Đãng nhai đảnh lễ yết tôn nhan. Tỉnh dậy, sư đem việc này bàn với người cùng đi rằng: Ở trong câu phía trên chữ Phong có chữ Điểu chữ Hoàng, tức là Phượng Hoàng; câu giữa có chữ Ly chữ Khảm, Ly là hỏa thuộc về Nam, Khảm là thủy thuộc về Bắc, tức là Nam Bắc. Câu kết có chữ Đãng Nhai, chữ Nhai hai chữ Thổ chồng lên nhau, thêm chữ Thạch ở giữa Đãng, tức là núi cao. Đây đúng là thần nhân báo cho ta biết ta có duyên với núi Phụng Hoàng cao, muốn nghe tiếng pháp vô thượng phải lên núi ấy đảnh lễ bậc tôn túc […]

BÌNH LUẬN