Gia Long trả thù tàn khốc nhà Tây Sơn

Gia Long trả thù tàn khốc nhà Tây Sơn, nữ tướng Bùi Thị Xuân chịu hành hình tàn khốc như thế nào? Gia Long về Nam Hà, nghỉ ngơi vài tháng, rồi lo việc xử tội những kẻ vua đã bắt được làm tù binh (Ngày Gia Long hành hình Tây Sơn là ngày Giáp tuất, tháng 11, năm Nhâm Tuất, tức là ngày 30/11/1802 – ND).

Cụ Vũ Đình Huỳnh, Đại tá đầu tiên của Việt Nam
Khe Sanh, cối xay thịt tàn khốc
Rùng rợn nghề chăm giữ xác người

Tôi (giáo sĩ Bissachère, bấy giờ còn ở Nghệ An; khi giáo sĩ viết sách là năm 1807, và ở Luân Đôn – ND) có sai một người vào triều để xin một đặc ân; người đó được vào sổ những kẻ có phép vào trong cung điện cùng ở trước mặt vua trong một tháng, và đã có mặt trong ngày xử. Người đó mục kích các việc xảy ra từ đầu đến cuối. Khi về, người đó kể lại cho tôi; nhưng đây tôi không thể thuật hết các chi tiết, vì nó quá độc dữ, tôi chỉ kể ra những gì tôi nhớ được và có tính cách cảm động hơn của câu chuyện người đó nói lại, và nay ở Nam-hà ai cũng biết.

BÌNH LUẬN